//
archives

procurementthai

procurementthai has written 70 posts for procurementthai

จ้างจ้างเหมาลงข้อความป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)

รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันอัพเดท 18-06-56 ประเภท e-auction เรื่อง จ้างจ้างเหมาลงข้อความป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) ราคากลาง/งบประมาณ 7,000,000.00 ซื้อเอกสาร 18 มิ.ย.56 ถึง 21 มิ.ย.56 ยื่นซอง 27 มิ.ย. 56 สถานที่ติดต่อ สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้น 4) ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (www.procurementthai.com ) โทร.035535377

จ้างดำเนินงานการประกวดเรื่องเล่า หนังสั้น และจัดงานเผยแพร่ผลงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง กับวัฒนธรรมท้องถิ่น, ประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม ผ่านสื่อสร้างสรรค์ให้กับกลุ่ม SMEs และบุคลากรในธุรกิจภาพยนตร์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

 รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันอัพเดท 18-06-56 ประเภท สอบราคา เรื่อง จ้างดำเนินงานการประกวดเรื่องเล่า หนังสั้น และจัดงานเผยแพร่ผลงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง กับวัฒนธรรมท้องถิ่น, ประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม ผ่านสื่อสร้างสรรค์ให้กับกลุ่ม SMEs และบุคลากรในธุรกิจภาพยนตร์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ราคากลาง/งบประมาณ — ซื้อเอกสาร 18 มิ.ย.56 ถึง 27 มิ.ย.56 ยื่นซอง สถานที่ติดต่อ ส่วนจัดซื้อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2298 3137

 รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันอัพเดท 19-06-56 ประเภท สอบราคา เรื่อง จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว (กิจกรรม : จัดทำสารคดีท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมขอมโบราณผ่านโทรทัศน์ สื่อเคเบิลทีวี เว็บไซต์) ราคากลาง/งบประมาณ — ซื้อเอกสาร 19 มิ.ย.56 ถึง 1 ก.ค.56 ยื่นซอง 19 มิ.ย. 56 ถึง 1 ก.ค.56 สถานที่ติดต่อ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ( http://www.procurementthai.com ) โทร.037425029-30 จังหวัด สระแก้ว

จ้างพิมพ์หนังสือ ๑๒๐ ปี องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขของไทย ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒,๕๕๖ เล่ม

 รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันอัพเดท 18-06-56 ประเภท สอบราคา เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือ ๑๒๐ ปี องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขของไทย ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒,๕๕๖ เล่ม ราคากลาง/งบประมาณ — ซื้อเอกสาร 18 มิ.ย.56 ถึง 27 มิ.ย.56 ยื่นซอง 4 ก.ค. 56 ถึง 4 ก.ค.56 สถานที่ติดต่อ องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ องค์การเภสัชกรรม ( http://www.procurementthai.com ) โทร.022038388-89 จังหวัด กรุงเทพฯ

จ้างผลิตวีดิทัศน์ ๕๐นาที ๕๐ปี ความภูมิใจ นวัตกรรมไทย สร้างเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๑ รายการ

 รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันอัพเดท 18-06-56 ประเภท สอบราคา เรื่อง จ้างผลิตวีดิทัศน์ ๕๐นาที ๕๐ปี ความภูมิใจ นวัตกรรมไทย สร้างเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๑ รายการ ราคากลาง/งบประมาณ — ซื้อเอกสาร 18 มิ.ย.56 ถึง 28 มิ.ย.56 ยื่นซอง 18 มิ.ย. 56 ถึง 1 ก.ค.56 สถานที่ติดต่อ ณ กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น2 ห้อง 5213 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( http://www.procurementthai.com ) โทร.025779324 จังหวัด กรุงเทพฯ

จัดจ้างทำโครงการจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ ๗ นครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

 รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันอัพเดท 25-06-56 ประเภท สอบราคา     เรื่อง จัดจ้างทำโครงการจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ ๗ นครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)     ราคากลาง/งบประมาณ —     ซื้อเอกสาร 25 มิ.ย.56 ถึง 8 ก.ค.56 ยื่นซอง 25 มิ.ย. 56 ถึง 8 ก.ค.56     สถานที่ติดต่อ สำนักบริหารการคลังและรายได้ ส่วนพัสดุครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่ เลขที่ 90 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1044 กรมสรรพากร ( http://www.procurementthai.com ) โทร.0-2272-8269 … อ่านเพิ่มเติม

๑. โต๊ะคูหาสำหรับผู้เรียน ไม้ปาร์ติเกิล บุพรม ๔๐ ที่นั่ง ๒. โต๊ะวางชุดควบคุมสำหรับผู้สอน ไม้ปาร์ติเกิล ๑ ตัว ๓. เก้าอี้สำหรับผู้สอน ๑ ตัว ๔. เก้าอี้สำหรับผู้เรียน ๔๐ ตัว ๕. เครื่องควบคุมสำหรับผู้สอน (Msater Control) และโปรแกรมช่วยสอน ๑ เครื่อง ๖. เครื่องเล่นและบันทึกเสียงสำหรับผู้สอน ๑ ชุด ๗. เครื่องบันทึกเสียงสำหรับผู้เรียน ๕ เครื่อง ๘. ชุดเครื่องเสียงสำหรับผู้เรียน ( Hearing Unit ) ๔๐ ชุด ๙. ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน ( Head Set ) ๔๑ ชุด ๑๐. อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายสัญญาณ

ายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันอัพเดท 25-06-56 ประเภท สอบราคา เรื่อง ๑. โต๊ะคูหาสำหรับผู้เรียน ไม้ปาร์ติเกิล บุพรม ๔๐ ที่นั่ง ๒. โต๊ะวางชุดควบคุมสำหรับผู้สอน ไม้ปาร์ติเกิล ๑ ตัว ๓. เก้าอี้สำหรับผู้สอน ๑ ตัว ๔. เก้าอี้สำหรับผู้เรียน ๔๐ ตัว ๕. เครื่องควบคุมสำหรับผู้สอน (Msater Control) และโปรแกรมช่วยสอน ๑ เครื่อง ๖. เครื่องเล่นและบันทึกเสียงสำหรับผู้สอน ๑ ชุด ๗. เครื่องบันทึกเสียงสำหรับผู้เรียน ๕ เครื่อง ๘. ชุดเครื่องเสียงสำหรับผู้เรียน ( Hearing Unit ) ๔๐ ชุด ๙. ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน ( Head Set ) ๔๑ … อ่านเพิ่มเติม

างทำผ้าม่านพร้อมราวและผ้าม่านมุ่ลี่พร้อมติดตั้ง อาคารอุบัติเหตุ 5 ชั้น ของโรงพยาบาลลำปาง จำนวน 1 รายการ

 รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันอัพเดท 25-06-56 ประเภท สอบราคา เรื่อง จ้างทำผ้าม่านพร้อมราวและผ้าม่านมุ่ลี่พร้อมติดตั้ง อาคารอุบัติเหตุ 5 ชั้น ของโรงพยาบาลลำปาง จำนวน 1 รายการ ราคากลาง/งบประมาณ — ซื้อเอกสาร 25 มิ.ย.56 ถึง 2 ก.ค.56 ยื่นซอง สถานที่ติดต่อ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง โทร.0-5423-7400 ต่อ 6000-7 จังหวัด  

อครุภัณฑ์การแพทย์ โต๊ะคร่อมเตียง ดังนี้ โต๊ะคร่อมเตียง จำนวน ๓๕ ตัว

 รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันอัพเดท 25-06-56 ประเภท สอบราคา เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โต๊ะคร่อมเตียง ดังนี้ โต๊ะคร่อมเตียง จำนวน ๓๕ ตัว ราคากลาง/งบประมาณ — ซื้อเอกสาร 25 มิ.ย.56 ถึง 8 ก.ค.56 ยื่นซอง 25 มิ.ย. 56 ถึง 8 ก.ค.56 สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ ชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน(หลังใหม่) โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ( http://www.procurementthai.com ) โทร.0-4561-7626 จังหวัด ศรีสะเกษ

จ้างทำและติดตั้งผ้าม่านอาคารสำนักงานหลังใหม่

 รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันอัพเดท 12-07-56 ประเภท สอบราคา เรื่อง จ้างทำและติดตั้งผ้าม่านอาคารสำนักงานหลังใหม่ ราคากลาง/งบประมาณ — ซื้อเอกสาร 12 ก.ค.56 ถึง 24 ก.ค.56 ยื่นซอง 12 ก.ค. 56 ถึง 24 ก.ค.56 สถานที่ติดต่อ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ( http://www.procurementthai.com ) โทร.076211591 ต่อ 16,07622251 จังหวัด ภูเก็ต

เรื่องล่าสุด