//
archives

procurementthai

procurementthai has written 70 posts for procurementthai

จ้างจ้างเหมาลงข้อความป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)

รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันอัพเดท 18-06-56 ประเภท … อ่านเพิ่มเติม

จ้างดำเนินงานการประกวดเรื่องเล่า หนังสั้น และจัดงานเผยแพร่ผลงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง กับวัฒนธรรมท้องถิ่น, ประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม ผ่านสื่อสร้างสรรค์ให้กับกลุ่ม SMEs และบุคลากรในธุรกิจภาพยนตร์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

 รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันอัพเดท 18-06-56 ประเภท … อ่านเพิ่มเติม

 รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันอัพเดท 19-06-56 ประเภท … อ่านเพิ่มเติม

จ้างพิมพ์หนังสือ ๑๒๐ ปี องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขของไทย ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒,๕๕๖ เล่ม

 รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันอัพเดท 18-06-56 ประเภท … อ่านเพิ่มเติม

จ้างผลิตวีดิทัศน์ ๕๐นาที ๕๐ปี ความภูมิใจ นวัตกรรมไทย สร้างเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๑ รายการ

 รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันอัพเดท 18-06-56 ประเภท … อ่านเพิ่มเติม

จัดจ้างทำโครงการจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ ๗ นครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

 รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันอัพเดท 25-06-56 ประเภท … อ่านเพิ่มเติม

๑. โต๊ะคูหาสำหรับผู้เรียน ไม้ปาร์ติเกิล บุพรม ๔๐ ที่นั่ง ๒. โต๊ะวางชุดควบคุมสำหรับผู้สอน ไม้ปาร์ติเกิล ๑ ตัว ๓. เก้าอี้สำหรับผู้สอน ๑ ตัว ๔. เก้าอี้สำหรับผู้เรียน ๔๐ ตัว ๕. เครื่องควบคุมสำหรับผู้สอน (Msater Control) และโปรแกรมช่วยสอน ๑ เครื่อง ๖. เครื่องเล่นและบันทึกเสียงสำหรับผู้สอน ๑ ชุด ๗. เครื่องบันทึกเสียงสำหรับผู้เรียน ๕ เครื่อง ๘. ชุดเครื่องเสียงสำหรับผู้เรียน ( Hearing Unit ) ๔๐ ชุด ๙. ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน ( Head Set ) ๔๑ ชุด ๑๐. อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายสัญญาณ

ายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันอัพเดท 25-06-56 ประเภท ส … อ่านเพิ่มเติม

างทำผ้าม่านพร้อมราวและผ้าม่านมุ่ลี่พร้อมติดตั้ง อาคารอุบัติเหตุ 5 ชั้น ของโรงพยาบาลลำปาง จำนวน 1 รายการ

 รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันอัพเดท 25-06-56 ประเภท … อ่านเพิ่มเติม

อครุภัณฑ์การแพทย์ โต๊ะคร่อมเตียง ดังนี้ โต๊ะคร่อมเตียง จำนวน ๓๕ ตัว

 รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันอัพเดท 25-06-56 ประเภท … อ่านเพิ่มเติม

จ้างทำและติดตั้งผ้าม่านอาคารสำนักงานหลังใหม่

 รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันอัพเดท 12-07-56 ประเภท … อ่านเพิ่มเติม

เรื่องล่าสุด

Advertisements